Ai ra lệnh bỏ sử, học Mác, để mất gốc?

Kính mời quý bạn xem bài: Ai ra lệnh bỏ sử, học Mác, để mất gốc? của Phạm Trần (Danlambao)
Vietnam bo mon lich su-babui
Nếu không học sử nước nhà
Làm sao biết được sơn hà nước Nam
Việt Nam là của dân Nam
Tập, Hồ hãy nhớ đừng tham tràn vào
Đừng mơ di sản Hồ Mao
Mà mang thãm họa lúc nào không hay
Bớ thằng cọng sản chúng mày
Tiếp tay Hán hóa mới bày trò ngu
Nghe lời của bọn giặc thù
Xóa hồn dân tộc khởi từ tuổi thơ
Lớn lên thì tự bao giờ
Làu làu Hán sử là nhờ ti vi
Chương trình phim truyện chi chi
Cũng là lịch sử nên chi nằm lòng
Muốn cho dân tộc trường tồn
Phải rành sử Việt mới mong thương nòi
Đồng bào đứng dậy mà thôi
Diệt quân bán nước phục hồi Việt Nam
Nước Nam là của người Nam
Quyết không thể để Việt Nam thành Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, November 18, 2015 1915 EST
1- Khi nghe tin CSVN bỏ môn Lịch sử