VIỆT CỘNG CÒN, NƯỚC SẼ MẤT

Kính mời quý bạn xem bài:
VIỆT CỘNG CÒN, NƯỚC SẼ MẤT của Lê Duy San trên Ba Cây Trúc.

Vietnam Flag
Việt Cọng còn, Việt Nam sẽ mất
Núi sông này thành đất của Tàu!
Đồng bào hãy đứng lên mau
Đập tan Việt cọng chống Tàu cứu nguy.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, November 16, 2015 0000 EST