Dân Việt đại thắng giặc phương Bắc xâm lăng đã 13 lần

Kính mời quý bạn xem bài:
Đã 13 lần Dân Việt đại thắng giặc phương Bắc xâm lăng. của Nguyễn Thành Đức trên Saigon Echo.
Hai Bà Trưng Xung Trận

Khi toàn dân Việt một lòng
Quyết vì đất nước sẽ cùng bên nhau
Đứng lên thề chống giặc Tàu
Để sông núi Việt ngàn sau trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, November 15, 2015 0000 EST