Hàng trăm người dân tham gia tưởng niệm Tổng thống Ngô Đình Diệm

Kính mời quý bạn xem bài:
Bình Dương: Hàng trăm người dân tham gia tưởng niệm Tổng thống Ngô Đình Diệm.

Cựu Quân Nhân VNCH
Noi gương Người toàn dân đoàn kết
Vì Việt Nam liều chết chống Tàu
Nước Nam còn mãi nghìn sau
Do dân Hồng Lạc tuyến đầu xông pha
Xin hãy quyết gìn nhà giữ nước
Vì dân ta tiến bước lên đường
Quyết không để mất quê hương
Giữ cho toàn vẹn là thương giống nòi.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, November 02, 2015 1933 EST
1- 1.11.1963 Càng sau, càng đau!
2- Thăm cố hương của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm
3- Quảng Bình- mảnh đất của song kiệt
4- Tại sao phải giết Tổng thống Ngô Đình Diệm?
5- 50 năm sau cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm