Còn dân, còn cờ vàng hẳn giang sơn thường còn

Kính mời quý bạn xem bài:
Phùng Quang Thanh: “Mất đảng, mất chế độ thì biển đảo cũng mất!” của Hoàng Trần (Danlambao).


“Mất đảng, mất chế độ thì biển đảo cũng mất!”
Cờ Quốc Gia Việt NamCòn dân, còn cờ vàng hẳn giang sơn thường còn.


Đảng còn thì nước không còn!
Nam Quan Bản Giốc đảng chôn nơi nào?
Khi còn chế độ cường hào
Biển Đông Vịnh Bắc là ao của Tàu
Đảng và chế độ cùng nhau
Rắp tâm bán nước cho Tàu mà thôi
Đồng bào khắp nước ai ơi!
Đứng lên diệt cọng đáp lời núi sông
Vì dân vì nước một lòng
Cùng nhau chống giặc thoát vòng Hán nô
Đứng lên đạp đổ tượng hồ
Toàn dân gìn giữ cơ đồ Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, October 24, 2015 1815 EST