TC Hán Hóa Nội Địa VN

Kính mời quý bạn đọc xem bài:
TC Hán Hóa Nội Địa VN của Vi Anh trên trang Báo Tổ Quốc.

Lăng Cô, Thừa Thiên, Việt Nam

Than ơi!
Giang sơn từng mảng ra đi
Vào tay giặc Hán như ri hỡi trời?
Đồng bào tỉnh dậy ai ơi
Đập tan cọng phỉ đáp lời núi sông
Giữ yên bờ cõi Lạc Hồng
Những nơi hiểm địa quyết không xa lìa
Phi lao réo rắc ngoài kia
Lăng Cô hờn tủi ai chia cho Tàu!
Người ơi đứng dậy bên nhau
Một lòng đoàn kết chống Tàu an dân.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, October 20, 2015 2100 EST
1- Người Trung Quốc lại sắp lập căn cứ ở Lăng Cô – Thừa Thiên Huế?
2- Mưu đồ thâm độc của Trung Quốc?
3- Đèo Hải Vân