Đả Đảo Tập Cận Bình

Kính mời toàn dân Việt Nam cả nước đứng lên biểu tình chống lại tên hán tặc ác ôn sắp sang nước ta chỉ đạo bọn thái thú người Việt phản bội dân tộc cúi mình làm nô lệ và bán cả giang sơn của Tổ tiên cho Tàu.
TCP
Đứng lên đả đảo Tập Bình
Biểu tình chống lại tình hình Biển Đông
Toàn dân xin hãy đồng lòng
Giữ cho Đất Việt núi sông vẹn toàn
Đừng cho giặc Hán dầu loang
Dần dà chiếm giữ hoàn toàn biển ta
Xin người yêu nước đứng ra
Cùng dân diệt cọng cứu nhà Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, October 18, 2015 1444 EST
1- Xi Jinping, you are not welcomed here
2- Đả Đảo Tập Cận Bình