Có nên tin Hoa Kỳ?

Kính mời quý bạn xem bài: Hoa Kỳ, có nên tin cậy của Nguyên Thạch (Danlambao)
Hoa Mỹ Bắt Tay

Khi Mao “nị hảo” Nixon(1)
Miền Nam khốn khổ không còn Tự Do
Đặng Bình tay bắt Carter(2)
Tàu đưa quân lấn cõi bờ của ta
Tay Bình nắm Obama(3)
Coi chừng đứt đoạn sơn hà Biển Đông!
Kết giao nhưng phải đề phòng
Không đâu vững mạnh bằng lòng của Dân
Tự Do Dân Chủ cho Dân
No cơm ấm áo khi cần có ngay
Chấm dứt nạn cướp ban ngày
An cư lạc nghiệp dân cày ấm no
Núi sông nào phải ai cho?
Tổ tiên gầy dựng cơ đồ máu xương
Ai người yêu mến quê hương
Đứng lên cứu nước khỏi đường diệt vong.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, October 13, 2015 2012 EST

1- Nixon & Mao
2- Carter & Deng
3- Obama & Xi
4- Thượng Đỉnh Mỹ-Trung