Thành Quả 70 Năm Cướp Chính Quyền

Từ ngày “giải phóng” đến nay
Bốn mươi năm, nước Việt này về đâu?
Cầm tù “cải tạo” nữa đầu
Giam dân khiếu kiện nữa sau tới giờ
Con đường xã hội đảng mơ
Đang đưa dân tộc đến bờ diệt vong!
Chữ vàng mười sáu nằm lòng
Lại thêm bốn tốt cột vòng Thành Đô
Còn năm năm nữa cơ đồ
Vua Hùng gầy dựng nhập vô với Tàu
Đồng bào ơi! Đứng lên mau!
Diệt loài bán nước, chống Tàu xâm lăng
Toàn dân ơi! có nghe chăng?
Sơn hà nguy biến đang cần chúng ta
Hoàng Sa tiếp nối Trường Sa
Tàu ra tay cướp thật là đớn đau
Nếu không diệt cọng cho mau
Rơi vào nô lệ ngàn sau khó rời
Đứng lên đuổi lũ con trời
Mới mong giữ nước muôn đời Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, September 4, 2015 2240 EST

1- 70 năm sau Cách mạng tháng Tám