Mừng Ngày Mất Hồ

HÀ NỘI treo tấm banderole độc đáo !!!
CS Mừng QK
Hôm nay tháng chín mồng hai
Mừng ngày hồ tặc bye bye hồng trần
Sống chi làm khổ cho dân
Chết may rãnh nợ muôn dân ăn mừng
Ai đời cha chết lại mừng
Đúng là cọng sản dững dưng vô thần!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, September 02, 2015 2155 EST