BÈ LŨ BÁN NƯỚC

Be Lu Ban Nuoc
Lũ này bán nước nên cười
An thân thủ phận tôi đòi hán nô
Nguyện làm con cháu cáo hồ
Hiến dâng nước Việt Nam cho giặc Tàu
Tiếng nhơ truyền mãi ngàn sau
Cháu con bay hết ngẫng đầu trông lên.


BeLu Ban Nuoc
Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, August 27, 2015 2030 EST