Thảm Họa Bắc Thuộc

Hỡi người Việt trong và ngoài nước!
Hãy cùng nhau vì nước dấn thân
Đứng lên hợp lực toàn dân
Tìm phương giúp nước đang cần cứu nguy
Đất nước đang biên thùy sóng dậy!
Bởi giặc Tàu đang cậy thế mình
Trường Sa xây đắp Ba Đình nín khe
Đồng bào ơi! Quyết thề giữ nước!
Toàn dân ơi! Cất bước lên đường!
Sá chi gian khổ sa trường
Hy sinh giữ nước xem thường hiễm nguy.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, June 23, 2015 2200 EST