Tưởng Nhớ Hai Bà Trưng Năm Thứ 1974

Hai Bà Trưng Xung Trận
Đốt hương tưởng niệm Hai Bà
Căm hờn trước cảnh nước nhà điêu linh
Phất cờ khởi nghĩa chiêu binh
Dẹp quân Tô Định an bình muôn dân
Gặp lúc thất thế liều thân
Mượn giòng sông Hát tẩy trần quy tiên
Giờ đây đất nước đảo điên
Hai Bà thương xót linh thiêng hộ trì
Toàn dân đứng dậy cùng đi
Diệt bè bán nước cứu nguy sơn hà
Đừng cho mật nghị Thành Đô
Cướp non sông Việt dâng cho giặc Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, March 26, 2015 1930 EST

1- Đại Lễ Hai Bà Trưng tại Nam California