Phong trào ‘Hoa Hướng Dương’ đã làm thay đổi chính trường Đài Loan

Quý bạn có biết: Phong trào ‘Hoa Hướng Dương’ đã làm thay đổi chính trường Đài Loan? Bài của Thanh Phương đăng trên trang Ba Cây Trúc.
Chỉ vì không muốn làm ăn bất lợi với Trung cọng mà sinh viên học sinh Đài Loan chiếm cứ quốc hội bắt chính quyền lùi bước. Trong khi đó Trung cọng đã và đang làm bao nhiêu điều tác tệ cho Việt Nam và nhất là sắp biến Việt Nam thành quận huyện của Tàu mà sao sinh viên học sinh và người dân Việt Nam chỉ nhẹ nhàng yêu sách “Chúng Tôi Muốn Biết” về hiệp ước Thành Đô thôi chứ không mạnh dạn chiếm cứ quốc hội bắt những tên đảng cử để dân bầu lên làm đại biểu của dân tại quốc hội, không được làm theo ý đảng mà phải công khai bí mật Thành Đô cho toàn dân được rõ.
Tự Do, Dân Chủ và Độc Lập không ai cho mà xin được. Muốn có phải tranh đấu và nếu cần phải hy sinh! Không lẽ Tổ tiên chúng ta đã bao đời chống Tàu xâm lấn để hôm nay con cháu lại hèn nhát trở lại làm nô lệ cho bọn Hán như trước? Không thể được. Không thể hèn như vậy được.

Đồng bào ơi! Đứng lên giữ nước
Đòi công khai hiệp ước Thành Đô
Nguyện thề gìn giữ cơ đồ
Đập tan bè lũ Hán nô của Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, March 21, 2015 0100 EST