Âm mưu mới nhất của TC trên Biển Đông

Xin chia xẽ cùng quý bạn yêu Việt Nam: Âm mưu mới nhất của TC trên Biển Đông

Đồng bào ơi! Đứng vùng lên
Phá xiềng cọng sản xây nền tự do
Muôn dân Nam Bắc ấm no
Năm tư dân tộc chung lo sơn hà
Ngoài giữ Nước, trong giữ nhà
Quyết tâm chống giặc dân ta một lòng.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, March 15, 2015 1353 EST