Đứng Dậy Người Ơi!

Tha hương luôn nặng nỗi sầu
Buồn lo đất nước nạn Tàu xâm lăng
Mai này biết có còn chăng?
Cây đa bến cũ ánh trăng Việt mình?
Nghĩ đi nghĩ lại hồn kinh!
Muôn dân đứng dậy nước mình mới an
Lũy tre rũ bóng đường làng
Đón chờ ngày hội dẹp tan giặc thù
Việt Nam còn mãi nghìn thu
Quê hương nắng ấm mây mù tiêu tan.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, March 02, 2015 1828 EST

Advertisements