Lời Thề Đầu Năm

Ngày đầu năm mới Ất Mùi
Hẹn thề tiến tới chớ lùi về sau
Biển Đông rừng rậm địa đầu
Toàn dân quét sạch quân Tàu xâm lăng
Đánh cho bỏ thói hung hăng
Nước Nam ta đã bao năm chủ quyền
Trẻ già nam tử thuyền quyên
Một lòng cùng quyết thề nguyền hy sinh
Đứng lên chẳng quản thân mình
Chống Tàu giữ nước trọn tình quê hương.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, February 19, 2015 1854 EST