TOÀN DÂN ĐỨNG DẬY

“Giữ yên nguyên trạng Biển Đông”
Cam tâm Bắc thuộc là lòng Quang Thanh
“Vừa khai thác vừa đấu tranh”
Mưu thần Tấn Dũng chọi anh Bắc triều
Việt Nam tàu nhỏ, không nhiều
Bị đâm bị đánh thiếu điều chìm luôn
Quân Tàu ác độc ngông cuồng
Đang cho xây dựng phi trường Gạc Ma
Dũng Thanh chẳng nói chẳng la
Mai này hứng đạn kêu ca muộn rồi
Trọng Sang Hùng Dũng quá tồi!
Sao không bước xuống còn ngồi ngôi cao?
Toàn Dân ĐỨNG DẬY hô hào:
Diệt bè Hán ngụy lật nhào Hán nô
Quyết lòng gìn giữ cõi bờ
Nam Quan Bản Giốc dựng cờ Việt Nam.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, December 07, 2014 1503 EST
1- Toàn dân đứng lên chống Tàu cứu nước
2- Toàn dân hãy đồng lòng đứng lên!