Bản Lên Tiếng về Nhân Vật Điếu Cày

Xin mời bạn đọc:
Bản Lên Tiếng của Tịnh Ngọc, Trưởng Khối Kỹ Thuật của UBTTTADCSVN, về Nhân Vật Điếu Cày
11/15/2014 HLTL

LIÊN THÀNH ĐÃ LỘ MẶT CỘNG SẢN