Tâm tư Phùng Quang Thanh

Tướng xưa chống giữ sơn hà
Tướng nay đầu giặc như là Phùng Thanh
“Tâm tư” tên tướng gian manh
Cầu an bán nước đã thành thói quen
Tướng này chính thật tướng hèn
Giặc vào lấn chiếm tướng bèn nín thinh
Bầu đoàn kéo đến Bắc Kinh
Xin làm thủ hạ Tập Bình bắc phương
Cho nên hắn mới chủ trương
Phong thêm nhiều “tướng” cho đường Hán nô
Quê hương Vũng Áng, Lăng Cô
Giặc Tàu chiếm giữ tiền đồ Việt Nam!
Đứng lên diệt lũ quan tham
Giữ gìn Đất Tổ Việt Nam muôn đời.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, November 13, 2014 0121 EST

1- Chân dung những kẻ sẽ tống tuổi trẻ Việt Nam ra chiến trường