Đứng Lên Giữ Nước

Tằm từ từ gặm lá dâu
Tàu từ từ hút mỏ dầu Biển Đông!
Giặc Tàu kể cũng thong dong
Dạy vài bài học là xong biên thùy
Việt Nam cọng sản biết nguy
Nhưng vì liệt kháng khiếp uy con trời
Đồng bào cả nước ai ơi!
ĐỨNG LÊN giữ nước khỏi rơi vào Tàu
Toàn dân đoàn kết cùng nhau
Một lòng giữ nước ngàn sau trường tồn
Hỡi ai yêu nước yêu dân
Đứng ra lãnh đạo toàn dân chống Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, July 08, 2014 0010 EST

1-  Giặc đã ùa vào nhà Việt Nam