TOÀN DÂN ĐỨNG LÊN CHỐNG TÀU GIỮ NƯỚC

Hỡi Toàn Dân Việt!
có nghe?
Sơn hà nguy khốn!
Nam Quan,
Bản Giốc,
Núi Đất,
Tục Lãm đã mất!
Hoàng Sa, một phần Trường Sa
không còn trong tay ta!
Tây Nguyên,
Kỳ Anh,
Cửa Việt,
đang cấm dân Việt!
Giàn khoan HD-981
đang khoan trên đất Việt Nam!

Ai người gây thảm trạng này?
Chính Hồ bán nước nên ngày hôm nay
Công trình đại Hán trúng ngay
Hán dân thất nghiệp sang đây đầy đường
Bắc Nam đều thấy công trường
Người Tàu xây dựng Mao hương tân thời
Tránh Thanh xưa chúng đổi dời
Còn nay nhân mãn tìm nơi trồng người
Cũng do bè lũ Đỗ Mười
Cam làm nô lệ cúi người hiến dâng
Đất liền biển đảo núi sông
Lên cho đại Hán lập công thiên triều
Không thèm nghe tiếng Dân kêu
Văn Giang Dương Nội chúng đều tịch thu
Còn như đối với giặc thù
Không rên chẳng xiết cho dù “trời ơi!”

HỠI NGƯỜI DÂN VIỆT KHẮP NƠI
ĐỨNG LÊN ĐOÀN KẾT DIỆT LOÀI HÁN NÔ!
DÂN QUÂN HỢP SỨC DIỆT HỒ
ĐUỔI LOÀI THAM ÁC PHẢI VỀ BẮC PHƯƠNG
VIỆT NAM KHÔNG PHẢI QUÊ HƯƠNG
CỦA QUÂN CƯỜNG BẠO CHỦ TRƯƠNG CƯỚP NGẦM
ĐỒNG BÀO HIỆP LỰC ĐỒNG TÂM
ĐỨNG LÊN GÌN GIỮ MUÔN NĂM NƯỚC NHÀ
GIỮ CHO NƯỚC VIỆT NAM TA
VỮNG BỀN MUÔN THUỞ MỚI LÀ DÂN NAM.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, May 17, 2014 0033 EST

1-  CÒN VIỆT CỘNG, MẤT QUÊ HƯƠNG …
2-  Đảng Cọng Sản Việt Nam chắc chắn sẽ dâng nước Việt Nam cho Trung Cọng. – Trường Sơn
3-  Nhân giàn khoan dầu, đuổi luôn Chệt lan tràn trên đất liền – Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN
4-  Trung Quốc báo động chiến đấu cấp 3 ở biên giới Việt-Trung