Xuân Kỷ Dậu 1789

Nhớ Mồng Năm Tết Kỷ Dậu 1789

Thăng Long năm cửa Ô xưa
Cờ đào phất phới đón Vua diệt thù
Hai Hồi chớp nhoáng tiếp thu
Đống Đa Nghi Đống giã từ thế gian
Quân Tôn Sĩ Nghị tan hàng
Cầu phao chìm lĩm lại càng hải kinh
Dẫu ta yêu chuộng hòa bình
Cũng nên phòng bị động binh khi cần
Phải luôn chuẩn bị lòng dân
Sẵn sàng quân đội canh tân nước nhà
Từ nơi rừng thẳm đảo xa
Ngày đêm canh giữ may ra vẹn toàn
Ngăn ngay những vết dầu loang
Không thì sẽ mất hoàn toàn Việt Nam
“Nước Nam là của Dân Nam”
Toàn dân xin hãy đồng tâm giữ gìn
“Chữ Vàng Bốn Tốt” đừng tin
Tinh thần Dân Tộc cần nên bảo tồn
Nhớ ngày chiến thắng quân Tôn
Muôn dân già trẻ cùng ôn sử nhà
Giữ cho nước Việt Nam ta
Muôn đời không thể biến ra thành Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, 16 February 2013, 1250 EST

1- Nhớ Chiến Thắng Đống Đa Mồng Năm Tết Kỷ Dậu 1789
2- Nhớ Chiến Thắng Đống Đa Mồng Năm Tết Kỷ Dậu 1789
3- Mừng Chiến Thắng Xuân Kỷ Dậu Năm Thứ 223