Bốn mươi năm Hoàng Sa

Bốn mươi năm kể từ bảy bốn
Các anh đi vào chốn hư vô
Hết lòng bảo vệ Hoàng Sa
Xả thân vì nước xông pha chống Tàu

Khắp năm châu cùng nhau tưởng niệm
Những anh hùng đã hiến hình hài
Dâng cho đất nước đời trai
Liều thân để nước lâu dài muôn năm

Nơi Hà Nội ngàn năm văn hiến
Lũ tay sai sợ tiếng quan thầy
Cấm ngăn tụ họp tỏ bày
Tiếc thương Bảy Bốn người này năm xưa!

Đã chiến đấu không thua quân địch
Vì núi sông dẫu chết không sờn
Chống Tàu gìn giữ giang sơn
Không như cọng phỉ cúi lòn Bắc Kinh

Rõ ràng chúng làm thinh vì đã
Chạy theo Tàu hưởng bã vinh hoa
Bắt dân quên chuyện đã qua
Chúng theo giặc Hán bán nhà Việt Nam

Hỡi toàn dân cả nam lẫn nữ
Trẻ và già quyết giữ nước nhà
Đứng lên liều chết xông pha
Chống Tàu quyết liệt may ra sống còn

Cha ông ta một còn một mất
Đem máu xương giữ đất truyền đời
Tổ tiên xưa đã một thời
Đánh cho tan tác con trời xâm lăng

Ngày hôm nay toàn dân tưởng nhớ
Những anh hùng mình bỏ Biển Đông
Đứng lên già trẻ một lòng
Xứng danh con cháu Lạc Hồng muôn năm.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, 19 January 2014, 1200 EST

One thought on “Bốn mươi năm Hoàng Sa

Comments are closed.